Gptd

Pravilnik o privatnosti

1.) O Politici privatnosti

Svrha Politike privatnosti GPTĐ d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Politika privatnosti") je upoznati korisnike usluga GPTĐ d.o.o. i druge osobe (u daljnjem tekstu: "Pojedinci") sa svrhom i osnovom obrade osobnih podataka od strane GPTĐ d.o.o., 104. brigade Hrvatske vojske 8, 42240 Ivanec (u daljnjem tekstu "Tvrtke") i prava pojedinaca u tom području.

Tvrtka je posebno zabrinuta za sigurnost vaših osobnih podataka. Svi preneseni osobni podaci tretiraju se povjerljivo i koriste se samo u svrhu za koju su preneseni. S vašim osobnim podacima postupamo s najvećom pažnjom, imajući u vidu važeće zakone i najviše standarde obrade. Za sigurnost Vaših osobnih podataka također osiguravamo odgovarajuće organizacijske mjere, postupke rada i napredna tehnološka rješenja, kao i vanjske stručnjake, kako bismo što učinkovitije zaštitili Vaše osobne podatke. Koristimo odgovarajuću razinu zaštite i razumne fizičke, elektroničke i administrativne mjere kako bismo zaštitili prikupljene podatke od nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preuzeti, pohranjeni ili na drugi način obrađeni .

Ujedno, ova Pravila privatnosti dodatno objašnjavaju privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti usklađena je s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EC (u daljnjem tekstu "Opća uredba o zaštiti podataka"), uključene su sljedeće informacije:

 • kontakt podaci tvrtke,
 • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca,
 • vrijeme čuvanja pojedine vrste osobnih podataka,
 • prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,
 • pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka,
 • valjanost Politike privatnosti.


2.) Osobni podaci koje tvrtka prikuplja

Ako ste samo posjetitelj web stranice, prikupljamo podatke samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluge ili pretplatnik usluge koju pruža tvrtka, prikupljamo i druge osobne podatke koji su nam potrebni za pružanje usluga koje ste naručili ili koje koristite. Ovi osobni podaci su:

 • ime i prezime,
 • kontakt email adresa
 • kontakt telefon
 • IP adresa
 • podaci potrebni za davanje ponude prema Vašem zahtjevu (Vaša adresa).


3.) Voditelj osobnih podataka

Voditelj osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s ovom Politikom privatnosti je GPTĐ d.o.o., 104. brigade Hrvatske vojske 8, 42240 Ivanec


4.) Kategorije pojedinaca čiji se osobni podaci obrađuju

Ova Pravila privatnosti namijenjena su svima koji su naručili i/ili koriste naše usluge, ili su podnijeli zahtjev, kao i onima koji posjećuju našu stranicu.


5.) Svrha obrade i temelj obrade podataka


5.1. Obrada na temelju ugovora:


U kontekstu izvršavanja ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obveza, tvrtka obrađuje Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: identifikacija pojedinca, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje naručenih usluga, obavještavanje o bilo kakve izmjene, dodatne detalje i upute za korištenje usluga, za rješavanje eventualnih tehničkih problema, prigovora ili reklamacija, naplatu usluga i druge svrhe potrebne za realizaciju ili sklapanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca.

Prilikom obračuna usluga, temeljem poreznih propisa, pribavljamo i obrađujemo Vašu adresu za ispravno izdavanje računa.

5.2. Obrada na temelju zakona:

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke koristimo za otkrivanje i sprječavanje prijevarne uporabe i zlouporabe usluga, nadalje u okviru osiguranja stabilnog i sigurnog rada našeg sustava i usluga, kao i za potrebe provedbe mjera informacijske sigurnosti , ispunjavanje zahtjeva vezanih uz kvalitetu usluga, te otkrivanje tehničkih kvarova sustava i usluga.

Temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke koristimo i za potrebe eventualnih ovrha, sudske i izvansudske naplate.

Sukladno Općoj uredbi, u slučaju sumnje na zlouporabu, tvrtka može obrađivati podatke o pojedincima u primjerenom i razmjernom opsegu u svrhu identifikacije i sprječavanja mogućih prijevara ili zlouporaba te te podatke može po potrebi proslijediti drugim pružateljima takvih usluga, poslovnim partnerima, policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhu sprječavanja buduće zlouporabe ili prijevare, podaci o povijesti identificirane zlouporabe ili prijevare u vezi s pojedinca, što uključuje podatke o pretplatničkom odnosu i npr. IP adresu, može se čuvati pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.

5.3. Obrada na temelju privole za obradu osobnih podataka:

Obrada podataka može se temeljiti i na vašoj privoli koju ste dali društvu.

Privola se može, primjerice, odnositi na obavijest o ponudama, pogodnostima i poboljšanjima usluga koje pruža tvrtka. Svrha ovih informacija je učiniti usluge što bližim Vašim potrebama i željama i time povećati vrijednost za Vas. Komunikacija se odvija putem kanala koje ste odabrali u privoli. Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku na način definiran Politikom privatnosti.

Svoju privolu možete povući ili izmijeniti u bilo kojem trenutku, na isti način na koji ste je dali ili drugačije, kako je definirano Politikom privatnosti, pri čemu tvrtka zadržava pravo identificiranja kupca. Promjenu privole moguće je dogovoriti i elektroničkom porukom na adresu mail@gptd.eu ili pisanim zahtjevom upućenim u sjedište tvrtke.

Povlačenje ili promjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju vaše privole. Na snazi je posljednja data suglasnost koju je primio as. Mogućnost opoziva privole ne predstavlja istupanje iz poslovnog odnosa pojedinca s tvrtkom.

Podatke za koje ste dali privolu obrađivati ćemo, u slučaju da ne odustanete, do dvije godine nakon prestanka poslovnog odnosa s tvrtkom.


6.) Ograničenja prijenosa osobnih podataka

Ako je potrebno, ovlastit ćemo druge tvrtke i pojedince za izvođenje određenih radova koji doprinose našim uslugama. U tom slučaju tvrtka također može prenijeti osobne podatke takvim pomno odabranim vanjskim izvršiteljima obrade koji će s tvrtkom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka, odnosno sadržajno isti ugovor ili drugi obvezujući dokument (u daljnjem tekstu: ugovor o obradi ). Za vanjske procesore, takvi će se podaci prenositi ili biti dostupni samo u mjeri u kojoj to zahtijeva određena svrha. Takve podatke vanjski obrađivači ne smiju koristiti u bilo koju drugu svrhu, uz ispunjavanje barem svih standarda za obradu osobnih podataka predviđenih važećim zakonom. Vanjski izvršitelji obrade ugovorom se obvezuju prema tvrtki na poštivanje povjerljivosti vaših osobnih podataka.

Na temelju obrazloženog zahtjeva, tvrtka također prosljeđuje osobne podatke nadležnim državnim tijelima koja za to imaju zakonsku osnovu. Tvrtka će, primjerice, odgovarati na zahtjeve sudova, tijela kaznenog progona i drugih državnih tijela, koja mogu uključivati i državna tijela druge države članice EU.


7.) Razdoblje na koje će osobni podaci biti pohranjeni

Razdoblje čuvanja podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni ili do isteka roka zastare ispunjenja obveze ili zakonskog roka čuvanja.

U svrhu ispunjenja ugovornih obveza, računovodstveni podaci i povezani kontakt podaci pojedinaca mogu se čuvati do potpunog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka roka zastare u pogledu pojedinog potraživanja, koji može biti zakonski propisan. od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi sukladno zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Ostale podatke koje smo prikupili na temelju Vaše privole čuvamo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa te 2 godine nakon raskida, osim ako zakonom nije određeno dulje razdoblje čuvanja. Ukoliko pojedinac koji je dao privolu za obradu osobnih podataka nije s nama u poslovnom odnosu, njegova privola vrijedi 2 godine od davanja. U slučaju otkazivanja privole, Vaše osobne podatke obrađivati ćemo najdulje 15 dana od dana otkazivanja.

Nakon isteka roka čuvanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju ako za pojedinu vrstu podataka zakonom nije drugačije određeno.


8.) Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Ostvarivanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka zajamčeno je bez nepotrebnog odgađanja. Odlučit ćemo o vašem zahtjevu u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju složenosti i većeg broja zahtjeva, rok se može produžiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produljimo rok, obavijestit ćemo vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva zajedno s razlozima kašnjenja.

Prihvaćamo zahtjeve u vezi s ostvarivanjem vaših prava putem [#e-pošte-tvrtke] ili poštom na GPTĐ d.o.o., 104. brigade Hrvatske vojske 8, 42240 Ivanec.

Prilikom podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, podatke ćemo Vam, kad god je to moguće, dostaviti elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije.

Ako postoji razumna sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, možemo zahtijevati da pružimo dodatne informacije potrebne za potvrdu identiteta nositelja podataka.

Ako su zahtjevi nositelja podataka očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito ako se ponavljaju, tvrtka može:

 • naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove prijenosa informacija ili komunikacije ili provedbe tražene radnje, ili
 • odbiti postupiti po zahtjevu.


Pružamo sljedeća prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka:

(i) pravo na pristup podacima

(ii) pravo na ispravke

(iii) pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

(iv) pravo na ograničenje obrade

(v) pravo na prijenos podataka

(vi) pravo na prigovor

(i) pravo na pristup podacima

Uvijek imate pravo znati obrađuju li se osobni podaci u vezi s vama i, ako je tako, pristup vašim osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade,
 • vrste osobnih podataka koji se obrađuju,
 • korisnika ili kategorija korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci,
 • planirano razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje prava zahtijevati od administratora ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu,
 • kada se osobni podaci ne prikupljaju od vas, sve dostupne informacije o njihovom izvoru.


(ii) pravo na ispravak

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dostavu dopunske izjave.


(iii) pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedan od sljedećih razloga:

 • osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada opozovete privolu na temelju koje se obrada odvija, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • kada se protivite obradi podataka, a ne postoje važniji legitimni razlozi za njihovu obradu,
 • gdje su osobni podaci obrađeni nezakonito,
 • kada je osobne podatke potrebno izbrisati radi ispunjenja pravne obveze u skladu s pravom EU ili slovenskim pravom.


(iv) pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka u jednom od sljedećih slučajeva:

 • kada osporavate točnost podataka, za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
 • više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali su vam potrebni za provedbu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor u vezi s obradom na temelju legitimnih interesa tvrtke dok se ne potvrdi da naši legitimni razlozi imaju prednost pred vašim razlozima.
 • Kada je obrada Vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi će se osobni podaci, uz iznimku njihove pohrane, obrađivati samo uz Vaš pristanak ili za provedbu, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe.
 • Prije ukidanja ograničenja obrade Vaših osobnih podataka, dužni smo Vas o tome obavijestiti.


(v) pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti svoje osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom obliku te pravo proslijediti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja u slučaju kada se obrada temelji na vaš pristanak i obrada se provodi automatiziranim sredstvima. Na vaš zahtjev, gdje je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu se izravno prenijeti drugom voditelju obrade.

(vi) pravo na prigovor

Ispitanik će, na temelju svoje posebne situacije, imati pravo prigovoriti obradi osobnih podataka u bilo kojem trenutku ako se ona temelji na legitimnim interesima kojima teži tvrtka ili treća strana.

Prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako se ne dokažu nužni razlozi za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za provođenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjevi.


9.) Pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka

Sve pritužbe u vezi s obradom Vaših osobnih podataka možete poslati na e-mail adresu mail@gptd.eu ili poštom na GPTĐ d.o.o., 104. brigade Hrvatske vojske 8, 42240 Ivanec.

U slučaju da o Vašem zahtjevu ne odlučimo u zakonskom roku ili ako Vaš zahtjev odbijemo, imate mogućnost podnijeti prigovor Povjereniku za informiranje.

Također imate pravo podnijeti pritužbu izravno Povjereniku za informiranje ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši slovenske ili EU propise na području zaštite osobnih podataka.

Ukoliko ste ostvarili pravo na pristup informacijama i nakon primitka rješenja smatrate da osobni podaci koje ste dobili nisu osobni podaci koje ste tražili ili da niste dobili sve tražene osobne podatke, možete podnijeti obrazloženi prigovor prije podnošenja pritužbe Povjereniku za informiranje s tvrtkom u roku od 15 dana. Moramo odlučiti o vašoj žalbi kao novom zahtjevu u roku od pet radnih dana.


10.) Završne odredbe

Sve što nije uređeno ovom Politikom privatnosti podliježe primjenjivim zakonima.

Tvrtka zadržava pravo izmjene ove Politike privatnosti. O promjeni ćemo vas obavijestiti na službenim stranicama GPTĐ d.o.o. 30 dana prije datuma stupanja na snagu.

U slučaju pitanja o Politici privatnosti ili informacijama koje čuvamo o vama, obratite nam se na mail@gptd.eu.


11.) Valjanost Politike privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti objavljena su na web stranici GPTĐ d.o.o. i stupaju na snagu 12. rujna 2023.


GPTĐ d.o.o.

Natrag na vrh